کارشناسی ارشد ویروس شناسی

دانشجویان کارشناسی ارشد ویروس شناسی ورودی 92

 

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

ایمیل

1

جاوید صدری نهاد

در حال انجام امور پایان نامه

SadriNJ921[at]mums.ac.ir

2

سپهر یوسف پوران

در حال انجام امور پایان نامه

YousefPS921[at]mums.ac.ir

3

نازنین زمان پور

در حال انجام امور پایان نامه

ZamanpourN1[at]mums.ac.ir

4

زهرا مظاهری

در حال انجام امور پایان نامه

MazaheriZ921[at]mums.ac.ir

5

خدیجه حق پناه

در حال انجام امور پایان نامه

HaghpanahK921[at]mums.ac.ir

 

دانشجویان کارشناسی ارشد ویروس شناسی ورودی 93

 

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

ایمیل

1

ساغر صفامنش

در حال انجام امور پایان نامه

SafamaneshS931[at]mums.ac.ir

2

رقیه غنی آبادی

در حال انجام امور پایان نامه

GhaniabadiR931[at]mums.ac.ir

3

احمد مرادی

در حال انجام امور پایان نامه

MoradiA932[at]mums.ac.ir

4

ندا موسوی

در حال انجام امور پایان نامه

 

 

دانشجویان کارشناسی ارشد ویروس شناسی ورودی 94

 

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

ایمیل

1

خانم کیانا کتابی (نماینده)

دوره آموزشی (ترم سوم)

KetabiK941[at]mums.ac.ir

2

زینت نصیری تاج آبادی

دوره آموزشی (ترم سوم)

NasiriTZ941[at]mums.ac.ir

3

مریم مالدار قاسم آباد

دوره آموزشی (ترم سوم)

MaldarM941[at]mums.ac.ir

4

سجاد ناصری

دوره آموزشی (ترم سوم)

NaseriS941[at]mums.ac.ir