دانشجویان دکتری تخصصی (PhD) میکروب شناسی

دانشجویان دستیاری میکروب شناسی ورودی 75

 

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

1

کیارش قزوینی

در حال حاضر عضو هیئت علمی علوم پزشکی مشهد- مدیر گروه

2

محمد حسن نمایی

در حال حاضر عضو هیئت علمی علوم پزشکی بیرجند

 

دانشجویان دکتری تخصصی (PhD) میکروب شناسی ورودی 88

 

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

1

مهدی زند حقیقی

پایان نامه اتمام یافته - در حال حاضر عضو هیئت علمی علوم پزشکی زاهدان

2

مرحوم علی اصغر باغانی

پایان نامه اتمام یافته

3

عبدالله کبریایی

پایان نامه اتمام یافته - در حال حاضر عضو هیئت علمی علوم پزشکی بجنورد

4

سامان سلیمان پور

پایان نامه اتمام یافته - در حال حاضر عضو هیئت علمی علوم پزشکی مشهد

5

هادی فارسیانی

پایان نامه اتمام یافته - در حال حاضر عضو هیئت علمی علوم پزشکی مشهد

6

سید آرمان مساوات

پایان نامه اتمام یافته

7

رقیه تیمورپور

پایان نامه اتمام یافته- - در حال حاضر عضو هیئت علمی علوم پزشکی اردبیل

 

دانشجویان دکتری تخصصی (PhD) میکروب شناسی ورودی 90

 

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

ایمیل

1

باقر مرادی

پایان نامه اتمام یافته

MoradiB901[at]mums.ac.ir

2

هیمن سلیمی زند

در حال انجام پایان نامه

SalimiH901[at]mums.ac.ir

3

یوسف امینی

در حال انجام پایان نامه

AminiY901[at]mums.ac.ir

4

عادل نجفی

در حال انجام پایان نامه

NajafiA902[at]mums.ac.ir

5

حسن روان سالار

در حال انجام پایان نامه

RavanSH901[at]mums.ac.ir

 

دانشجویان دکتری تخصصی (PhD) میکروب شناسی ورودی 91

 

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

ایمیل

1

نجمه انصاری

در حال انجام پایان نامه

AnsariN911[at]mums.ac.ir

2

فرزاد خادمی سوها

در حال انجام پایان نامه

KhademiF911[at]mums.ac.ir

3

ارشید یوسفی اوروند

در حال انجام پایان نامه

YousefiAA911[at]mums.ac.ir

4

جمال فلاحی

در حال انجام پایان نامه

FallahiJ911[at]mums.ac.ir

5

ازاد خالدی

در حال انجام پایان نامه

KhalediA911[at]mums.ac.ir

6

پژمان کرمی

در حال انجام پایان نامه

KaramiP911[at]mums.ac.ir

 

دانشجویان دکتری تخصصی (PhD) میکروب شناسی ورودی 92

 

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

ایمیل

1

خدیجه مریدی

اتمام آزمون جامع

MoridiKh921[at]mums.ac.ir

2

رضا کمالی کاخکی

اتمام آزمون جامع

KamaliR921[at]mums.ac.ir

3

اراز مژنونی

اتمام آزمون جامع

MazhnouniA921[at]mums.ac.ir

4

داود منصوری

اتمام آزمون جامع

MansouriD921[at]mums.ac.ir

 

دانشجویان دکتری تخصصی (PhD) میکروب شناسی ورودی 93

 

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

ایمیل

1

امیر یوسفی

دوره آموزشی (ترم سوم)

YousefiA931[at]mums.ac.ir

2

مهدیس قویدل

دوره آموزشی (ترم سوم)

GhavidelM931[at]mums.ac.ir

3

علیرضا نشانی

دوره آموزشی (ترم سوم)

NeshaniA931[at]mums.ac.ir

4

محسن کربلایی زاده بابکی

دوره آموزشی (ترم سوم)

KarbalaeiZM931[at]mums.ac.ir

 

دانشجویان دکتری تخصصی (PhD) میکروب شناسی ورودی 94

 

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

ایمیل

1

سپیده حسن زاده

دوره آموزشی (ترم اول)

HasanzadehS941[at]mums.ac.ir

2

هادی لطفی

دوره آموزشی (ترم اول)

LotfiH942[at]mums.ac.ir

3

محبوبه نخ زری مقدم

دوره آموزشی (ترم اول)

NakhzariM941[at]mums.ac.ir