دانشجویان کارشناسی ارشد میکروب شناسی

دانشجویان کارشناسی ارشد میکروب شناسی ورودی 90

 

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

ایمیل

1

داوود بردبار (نماينده)

پایان نامه اتمام یافته

BordbarD901[at]mums.ac.ir

2

فاطمه استاجي

پایان نامه اتمام یافته

EstajiF901[at]mums.ac.ir

3

شمس الدین منصوري

پایان نامه اتمام یافته

MansouriSh901[at]mums.ac.ir

4

علی نوراني

پایان نامه

NouraniA901[at]mums.ac.ir

5

هوشیار اکبری خلیل آباد

پایان نامه اتمام یافته

AkbariKH911[at]mums.ac.ir

6

مائده نخعي

پایان نامه اتمام یافته

NakhaeeM901[at]mums.ac.ir

7

سميرا رشيديان

پایان نامه اتمام یافته

RashidianR901[at]mums.ac.ir

8

اكرم باغاني

پایان نامه اتمام یافته

BaghaniA901[at]mums.ac.ir

 

 

دانشجویان کارشناسی ارشد میکروب شناسی ورودی 91

 

وضعیت تحصیلی

نام و نام خانوادگی

ایمیل

1

مهدي آكنج (نماينده)

پایان نامه

AganjM911[at]mums.ac.ir

2

عليرضا نشاني

پایان نامه اتمام یافته

NeshaniA911[at]mums.ac.ir

3

آرزو فيروزه

پایان نامه اتمام یافته

FirouzehA911[at]mums.ac.ir

4

رضوان پيل پا

پایان نامه اتمام یافته

PilpaR911[at]mums.ac.ir

5

عذرا حقاني نسیمی

پایان نامه اتمام یافته

HaghaniNA911[at]mums.ac.ir

6

فهيمه فقیه

پایان نامه اتمام یافته

FaghihF911[at]mums.ac.ir

7

ساراحاجي ميري

پایان نامه اتمام یافته

HajimiriS911[at]mums.ac.ir

 

 

دانشجویان کارشناسی ارشد میکروب شناسی ورودی 92

 

وضعیت تحصیلی

نام و نام خانوادگی

ایمیل

1

آسيه حميدي (نماينده)

پایان نامه

HamidiA921[at]mums.ac.ir

2

مرضيه مقني

پایان نامه اتمام یافته

MoghanniM921[at]mums.ac.ir

3

پروين عسكري

پایان نامه اتمام یافته

AskariP921[at]mums.ac.ir

4

عطيه يعقوبي

پایان نامه

YaghoubiA921[at]mums.ac.ir

5

حسنا زارع

پایان نامه

ZareH921[at]mums.ac.ir

6

سيد عبدالستارغفاري

پایان نامه

GhaffariS921[at]mums.ac.ir

7

شادي اعلمي

پایان نامه

AlamiSh921[at]mums.ac.ir

8

مصطفي معيني دلیری نژاد

پایان نامه

MoeiniDM921[at]mums.ac.ir

9

اميد جوادي

پایان نامه

JavadiO921[at]mums.ac.ir

10

سمانه بخشي کاریزنو

پایان نامه

BakhshiS921[at]mums.ac.ir

11

سيد عليرضا نعمتي توفال

پایان نامه

NematiTA921[at]mums.ac.ir

12

ليلا باقري

پایان نامه

BagheriL921[at]mums.ac.ir

13

زهرا احمدی پور

پایان نامه

AhmadipourZ921[at]mums.ac.ir

 

 

دانشجویان کارشناسی ارشد میکروب شناسی ورودی 93

 

وضعیت تحصیلی

نام و نام خانوادگی

ایمیل

1

در حال انجام امور پایان نامه

در حال انجام امور پایان نامه

TeimouriF931[at]mums.ac.ir

2

در حال انجام امور پایان نامه

در حال انجام امور پایان نامه

RahmdelA931[at]mums.ac.ir

3

در حال انجام امور پایان نامه

در حال انجام امور پایان نامه

AbbasniaSh931[at]mums.ac.ir

4

در حال انجام امور پایان نامه

در حال انجام امور پایان نامه

MoradiM931[at]mums.ac.ir

 

 

دانشجویان کارشناسی ارشد میکروب شناسی ورودی 94

 

وضعیت تحصیلی

نام و نام خانوادگی

ایمیل

1

طیبه رضائیان

دوره آموزشی (ترم سوم)

RezaeianT941[at]mums.ac.ir

2

مریم عابدی

دوره آموزشی (ترم سوم)

AbediniM941[at]mums.ac.ir

3

فاطمه عسکری زاده

دوره آموزشی (ترم سوم)

AskarizadehF941[at]mums.ac.ir

4

مهسا صیادی (نماینده)

دوره آموزشی (ترم سوم)

SayadiMH941[at]mums.ac.ir

5

مهدیه صیادی

دوره آموزشی (ترم سوم)

SayadiM941[at]mums.ac.ir