چیدمان ترمی کارشناسی ارشد ویروس شناسی

چیدمان ترمی کارشناسی ارشد ویروس شناسی

نام گروه : گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد                                                    مقطع : ویروس شناسی

 

ترم اول

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

مسئول درس

اجباری / اختیاری

نظری

عملی

1

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1

9

17

دکتر قزوینی

جبرانی

2

بیوانفورماتیک

2

34

--

دکتر یوسفی با گروه

اختیاری

3

زیست شناسی مولکولی

3

51

--

دکتر درخشان  با گروه

اختصاصی

4

ویروس شناسی عمومی

2

34

--

خانم دکتر مشکات با گروه

اختصاصی

5

ویروس عملی 1

2

--

68

دکتر عامل با گروه

اختصاصی

 

مجموع واحد ها

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم دوم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

مسئول درس

اجباری / اختیاری

نظری

عملی

1

ویروس عملی 2

2

--

68

خانم دکتر مشکات با گروه

اختصاصی

2

ویروس شناسی سیستماتیک 1

3

51

---

دکتر عامل با گروه

اختصاصی

3

شناخت میکروسکوپ الکترونیکی

1

17

--

دکتر یوسفی با گروه

اختصاصی

4

اپیدمیولوژی

2

34

--

دکتر قزوینی با گروه

اختیاری

5

زیست ایمنی ( بیوسیفتی) )

2

34

--

خانم دکتر مشکات با گروه

اختیاری

 

مجموع واحد ها

10

 

 

 

 

 

  

ترم سوم

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

مسئول درس

اجباری / اختیاری

نظری

عملی

 

ویروس شناسی سیستماتیک 2

3

51

--

خانم دکتر مشکات با گروه

اختصاصی

 

سمینار

2

34

--

گروه

اختصاصی

 

پایان نامه

8

---

---

گروه

--

 

مجموع واحد ها

13