چیدمان ترمی دکتری تخصصی باکتری شناسی

چیدمان ترمی دکتری تخصصی باکتری شناسی

نام گروه آموزشی: میکروب شناسی و ویروس شناسی

رشته تحصیلی :  باکتری شناسی                  مقطع : دکتری تخصصی

 

ترم اول

كد

عنوان درس

تعدادواحد

نظري

عملي

مسئول درس

اجباري/ اختیاری

22

بیوانفورماتیک

2

1

1

دکتر قزوینی

اختصاصی اجباری

09

ژنتيك ميكروارگانيسم ها

1

1

0

گروه ميكروب شناسي و ويروس شناسي

جبراني

08

ساختمان وفيزيولوژي ميكروارگانيسم ها

2

2

0

گروه ميكروب شناسي و ويروس شناسي

جبراني

11

باکتری شناسی عملی

2

0

2

گروه ميكروب شناسي و ويروس شناسي

جبراني

28

باکتری شناسی مواد غذایی

3

2

1

گروه تغذیه و گروه میکروب شناسی

اختصاصی اختیاری

34

اخلاق و ایمنی زیستی

2

2

0

گروه ميكروب شناسي و ويروس شناسي

اختصاصی اختیاری

 

جمع

12

 

 

 

 

 

جهت دانشجویانی که واحد سیستم های اطلاع رسانی  را نگذرانده اند

01

سیستم های اطلاع رسانی 

2

1

1

دکتر مسعود یوسفی

جبراني


 

ترم دوم

كد

عنوان درس

تعدادواحد

نظري

عملي

مسئول درس

اجباري/ اختیاری

15

باکتری شناسی سیستماتیک پیشرفته (1)

3

3

0

آقای دکتر آریان

اختصاصی اجباری

18

ژنتیک پیشرفته باکتری ها

3

1

2

خانم دکتر مشکات

اختصاصی اجباری

21

توکسین های باکتریائی

2

0

2

گروه ميكروب شناسي وويروس شناسي

اختصاصی اجباری

   17

مباني پاتوژينسيته باکتری ها

2

2

0

دکتر قزوینی

اختصاصی اجباری

20

ميكروب شناسي دهان ودندان

1

1

0

دکتر قزوینی

اختصاصی اجباری

 

سمینار 1

1

1

0

گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی

اختصاصی اجباری

 

جمع

12

 

 

 

 

 

 

ترم سوم

كد

عنوان درس

تعدادواحد

نظري

عملي

مسئول درس

اجباري/ اختیاری

16

باکتری شناسی سیستماتیک پیشرفته (2)

3

3

0

آقای دکتر آریان

اختصاصی اجباری

19

تشخيص آزمايشگاهي باكتريهاي سخت رشد وبيهوازي

2

0

2

دکتر قزوینی

اختصاصی اجباری

25

سمينار(2)

1

1

 

گروه ميكروب شناسي وويروس شناسي

اختصاصی اجباری

30

عوامل ضدميكروبی ومكانيسم هاي پيدايش مقاومت دارويي

2

1

1

دکتر قزوینی

اختصاصي اختياري

32

ایمنی شناسی پیشرفته باکتریهای بیماریزا

2

1.5

0.5

 

اختصاصي اختياري

23

كارورزي

3

0

3

گروه ميكروب شناسي وويروس شناسي

بخش بیماریهای کودکان

بخش عفونی

اختصاصی اجباری

  

دانشجویان از دروس اختصاصی اختیاری نسبت به انتخاب 6 واحد اقدام خواهند نمود

 

آزمون جامع در ترم تابستان (شهریور ماه) بعد از آخرین ترم واحدهای درسی برگزار خواهد شد