چیدمان ترمی دروس کارشناسی ارشد میکروب شناسی

 

چیدمان ترمی دروس کارشناسی ارشد میکروب شناسی

نام گروه آموزشی: میکروب شناسی و ویروس شناسی

رشته تحصیلی :  میکروب شناسی  پزشکی                مقطع : کارشناسی ارشد

 

ترم اول

كد

عنوان درس

تعداد

واحد

نظري

عملي

مسئول درس

اجباري/ اختیاری

05

حیوانات آزمایشگاهی و روشهای نگهداری آنها

2

1

1

دکتر امیر علی آریان

درس جبراني

06

روش تحقیق در علم پزشکی

2

1

1

دکتر درخشان و سایر همکاران گروه

درس جبراني

07

تکنولوژی اطلاع رسانی

2

1

1

دکتر قزوینی- دکتر یوسفی

درس جبراني

09

بیولوژی سلولی و مولکولی اوکاریوتها و پروکاریوتها

2

2

-

دکتر درخشان و سایر همکاران گروه

اختصاصی اجباری

10

ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسم ها

2

2

-

دکتر سلیمان پور - دکتر فارسیانی

اختصاصی اجباری

11

ژنتیک میکروارگانیسم ها

1

1

-

دکتر فارسیانی

اختصاصی اختیاری

24

میکروسکوپ الکترونی

1

5/0

5/0

دکتر یوسفی

اختصاصی اجباری

 

جمع

12

 

 

 

 

 

ترم دوم

كد

عنوان درس

تعداد

واحد

نظري

عملي

مسئول درس

اجباري/ اختیاری

12

آنتی بیوتیک ها و عوامل ضد میکروبی

1

0.5

0.5

دکتر قزوینی

اختصاصی اجباری

14

ارتباط میکروارگانیسم و میزبان

1

1

-

دکتر فارسیانی

اختصاصی اجباری

15

باکتری شناسی سیستماتیک پیشرفته (1)

3

3

-

دکتر سلیمان پور- دکتر فارسیانی

اختصاصی اجباری

16

باکتری شناسی تشخیصی مولکولی

2

-

2

دکتر فارسیانی - دکتر سلیمان پور

اختصاصی اجباری

17

باکتری شناسی عملی

2

-

2

دکتر قزوینی- دکتر فارسیانی - دکتر سلیمان پور

اختصاصی اجباری

 

سمینار 1

1

1

0

دکتر قزوینی و سایر همکاران گروه

اختصاصی اجباری

 

جمع

11

 

 

 

 

  

ترم سوم

كد

عنوان درس

تعداد

واحد

نظري

عملي

مسئول درس

اجباري/ اختیاری

16

باکتری شناسی سیستماتیک پیشرفته (2)

3

3

0

دکتر فارسیانی - دکتر سلیمان پور

اختصاصی اجباری

18

ویروس شناسی پزشکی

4

3

1

خانم دکتر مشکات - دکتر درخشان- دکتر عامل

اختصاصی اجباری

27

ایمنی شناسی با گرایش بیماریهای عفونی

3

2

1

-

اختصاصي اختياري

23

كارورزي در بیمارستان

3

0

3

گروه ميكروب شناسي و ويروس شناسي

گروه بیماری های کودکان - گروه عفونی

اختصاصی اجباری

 

جمع

13

 

 

 

 

ارائه پروپوزال پایان نامه برای دانشجویان در پایان ترم سوم الزامی است.

 

 

ترم چهارم

 

دانشجویان نسبت به انتخاب پایان نامه به ارزش 6 واحد اقدام خواهند نمود