ژورنال کلاب و سمینارها

به منظور راه اندازی جلسات ماهانه ژورنال کلاب گروه و همچنین سامان دهی به برگزاری جلسات سمینارهای دانشجویی از کلیه دانشجویان محترم در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد تقاضا می شود جهت قرار گیری در نوبت مناسب ضمن مشورت و راهنمایی با استاد مربوطه زمان پیشنهادی خود را اعلام فرمایید تا در جدول زمان بندی ارائه ها لحاظ گردد در غیر اینصورت با توجه به ترتیب حروف الفبا در این جدول ملزم به ارائه مطلب خود خواهید بود. در ارتباط با انتخاب موضوع مناسب جهت ژورنال کلاب، ضمن توجه به اولویت های مهم دانشگاه و همچنین گروه میکروب شناسی که در قالب یک جدول در همین مطلب خدمتتان ارائه شد، یک هفته قبل از ارائه عنوان سمینار و همچنین زمان و مکان برگزاری (آخرین چهارشنبه هر ماه ساعت 12 ظهر) را به همراه مقاله و یا مقالات مورد نظر ضمن ارسال برای مسول ژورنال کلاب و سمینارهای گروه به سایر دانشجویان هم ارسال فرمایید.

در ارتباط با ارائه سمینارهای دانشجویی (واحد سمینار دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد) اکیدا توصیه می گردد که طبق راهنمای زیر عمل نمایند ضمنا اولویت های پژوهشی گروه نیز در همین فایل قرار گرفته است:

- راهنمای ارائه واحد سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی

- اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد