کارکنان

منشی گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی


 

خانم زکیه ذوالفقاری

 

تلفن تماس: 38012453-051

ZolfaghariZ2[at]mums.ac.ir


کارکنان آزمایشگاه میکروب شناسی بیمارستان قائم (عج)


کارکنان

 

محل خدمت

تحصیلات

ایمیل

1- محمود رمضان پور

 

آزمایشگاه تشخیصی میکروب شناسی

کارشناس

RamezanpourNM1[at]mums.ac.ir

2- محمد جعفر ارجمند

 

آزمایشگاه تشخیصی میکروب شناسی

تکنسین

ArjmandChMJ1[at]mums.ac.ir

3- حمید رضا کفاش

 

آزمایشگاه تشخیصی میکروب شناسی

تکنسین

KaffashHR1[at]mums.ac.ir

4- باقر اسکندری

 

آزمایشگاه تشخیصی میکروب شناسی

کارشناس

 

5- محمد مومن قالیباف

 

آزمایشگاه تشخیصی سل

کارشناس

Momenm2[at]mums.ac.ir

5- نرگس شکفته مهر

 

آزمایشگاه تشخیصی میکروب شناسی

کارشناس

ShekoftehMN1[at]mums.ac.ir

6- احترام السادات حسینی

 

آزمایشگاه تشخیصی میکروب شناسی

کارشناس

HoseiniE2[at]mums.ac.ir

7- مریم قدسی (طرح)

 

آزمایشگاه تشخیصی مولکولی سل

کارشناس ارشد

GhodsiM2[at]mums.ac.ir

8- راضیه نظریه (طرح)

 

آزمایشگاه تشخیصی مولکولی سل

کارشناس

NazariehR2[at]mums.ac.ir

9- میترا رحیمی (طرح)

 

آزمایشگاه تشخیصی میکروب شناسی

کارشناس

RahimiM2[at]mums.ac.ir


کارکنان آزمایشگاه میکروب شناسی بیمارستان امام رضا (ع)


کارکنان

 

محل خدمت

 

ایمیل

1- محبوبه محمدزاده

 

آزمایشگاه تشخیصی میکروب شناسی

کارشناس

MohammadzadehM6[at]mums.ac.ir

2- مهدی کوهی نقندر

 

آزمایشگاه تشخیصی میکروب شناسی

کارشناس ارشد

KoohiM1[at]mums.ac.ir

3- عباس ظریفیان ناظمی

 

آزمایشگاه تشخیصی سل

تکنسین

ZarifianA1[at]mums.ac.ir

4- علی سرداری

 

آزمایشگاه تشخیصی سل

دانشجوی ارشد

SardariA1[at]mums.ac.ir

5- رضا محرمی

 

آزمایشگاه تشخیصی میکروب شناسی

کارشناس

MoharramiR1[at]mums.ac.ir

6- لیلا عطایی

 

آزمایشگاه تشخیصی میکروب شناسی

کارشناس

 

7- مجتبی سالاری

 

آزمایشگاه تشخیصی میکروب شناسی

تکنسین

SalariM5[at]mums.ac.ir

8- حسین عریانی

 

آزمایشگاه تشخیصی میکروب شناسی

کارشناس

OryaniH1[at]mums.ac.ir

9- مرضیه حیدریه

 

آزمایشگاه تشخیصی میکروب شناسی

کارشناس

HeidariehM1[at]mums.ac.ir

10- نسیم رمضانی تویه (طرح)

 

آزمایشگاه تشخیصی میکروب شناسی

کارشناس

RamezaniTN2[at]mums.ac.ir


کارکنان آزمایشگاه میکروب شناسی بیمارستان دکتر شریعتی


کارکنان

 

محل خدمت

 

ایمیل

 

1. محمد علی حیدریان

 

آزمایشگاه رفرانس سل شمال شرق کشور

کشت و اسمیر

کارشناس

HeidarianMA2[at]mums.ac.ir

 

2. لیلا بابایی نیک

 

آزمایشگاه رفرانس سل شمال شرق کشور

آنتی بیوگرام و تشخیص مولکولی

کارشناس

BabaeiL1[at]mums.ac.ir