جلسات دفاعیه دو تن از دانشجویان کارشناسی ارشد میکروب شناسی و یک نفر از دانشجویان دکتری باکتری شناسی برگزار شد

جلسات دفاعیه دو تن از دانشجویان کارشناسی ارشد میکروب شناسی و یک نفر از دانشجویان دکتری باکتری شناسی برگزار شد

جلسه دفاع جناب آقای دکتر مهدی زند حقیقی روز شنبه 25/2/95 در تالار امام علی (ع) دانشکده پزشکی برگزار شد و ایشان موفق به دریافت درجه دکتری تخصصی (PhD) باکتری شناسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد شدند.

جلسات دفاع خانم ها مرضیه مغنی و پروین عسکری نیز در روز سه شنبه 28/2/95 در تالار امام علی (ع) دانشکده پزشکی برگزار شد و ایشان موفق به دریافت درجه کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد شدند.