اعضای هیئت علمی پیشکسوت میکروب شناسی

اعضای هیئت علمی پیشکسوت میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

1

مرحوم استاد دکتر محمد میردامادی

 


دامپزشک- دکتری میکروب شناسی از انستیتو پاستور پاریس - بنیانگذار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1328

2

مرحوم استاد دکتر محمد ناظم

 

دکتری میکروب شناسی از دانشگاه مشهد

3

استاد دکتر جواد قناعت  (بازنشسته)

  

دکتری میکروب شناسی از دانشگاه مشهد

4


استاد دکتر طاهره راشد (بازنشسته)

 


پزشک و دکتری میکروب شناسی

5


استاد دکتر مهرانگیز خواجه کرم الدین (بازنشسته)

 


پزشک و دکتری میکروب شناسی

6

دکتر محبوبه نادری نسب (دانشیار)(بازنشسته)

 


دکتری تخصصی (PhD) میکروب شناسی از انگلیس

7

مرحوم استاد دکتر علی صادقیان

 


داروساز- دکتری میکروب شناسی از دانشگاه مشهد