معاون

 

   
    نام و نام خانوادگی  دکتر مسعود یوسفی  
    مرتیه علمی :  استادیار  
    رشته تحصیلی:

میکروب شناسی و ویروس شناسی

 
    پست الکترونیک :  YoussefiM[at].mums.ac.ir  
    تلفن :