اعضای هیات علمی میکروب شناسی و ویروس شناسی

گروه میکروب شناسی پزشکی

 دکتر کیارش قزوینی

(مدیر گروه)

دانشیار 

بیمارستان قائم (عج)

GhazviniK[AT]mums.ac.ir

CV

  

 

 اساتید  

مرتبه علمی

محل کار

ایمیل

 

2- دکتر احسان آریان

 

استادیار

 

بیمارستان قائم (عج)

 

AryanE[AT]mums.ac.ir

CV

3- جناب آقای هادی صفدری 

 

مربی

بیمارستان قائم (عج)- مدیرگروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی

 

SafdariH[AT]mums.ac.ir

CV

4- دکتر سامان سلیمان پور

  

استادیار

بیمارستان امام رضا (ع)- آزمایشگاه رفرانس سل (بیمارستان شریعتی)

 

SoleimanpourS[AT]mums.ac.ir

CV

5- دکتر هادی فارسیانی

 

 

استادیار


بیمارستان امام رضا (ع)- بیمارستان دکتر شیخ

 

 

FarsianiH[AT]mums.ac.ir

CV

 


گروه ویروس شناسی پزشکی

 

 

اساتید

 

 

مرتبه علمی

محل کار

ایمیل  

 

 

1- دکتر محمد درخشان

 


دانشیار

بیمارستان قائم (عج)

Derakhshanm[AT]mums.ac.ir

CV

 

2- دکتر زهرا مشکات

 


دانشیار

بیمارستان قائم (عج)- گروه پزشکی مولکولی

MeshkatZ[AT]mums.ac.ir

CV

 

3- دکتر سعید عامل جامه دار

  

استادیار

بیمارستان امام رضا (ع)

AmelJS[AT]mums.ac.ir

CV

 

5- دکتر مسعود یوسفی

 


استادیار

بیمارستان امام رضا (ع)

YoussefiM[AT]mums.ac.ir

CV

 

6- دکتر سید عبدالرحیم

رضایی

 

دانشیار

بیمارستان قائم (عج)- گروه ایمنی شناسی

rezaeer[AT]mums.ac.ir

CV