تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی

تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی


آزمایشگاه میکروب شناسی بیمارستان قائم (عج)  دفتر گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی دانشگاه

این آزمایشگاه واقع در آزمایشگاه مرکزی بیمارستان قائم (عج) با بیش از 10 کارمند دارای دو فضای جداگانه به منظور ساخت و تهیه محیط های کشت میکروبی و همچنین آزمایشگاه تشخیصی میکروبی می باشد که روزانه کلیه تست های تشخیصی مربوط به نمونه های ارسالی از بخش های مختلف بیمارستان در آنجا انجام می شود.

1- هود های ایمنی سطح 1 و 2

2-  انکوباتور

3- انکوباتور بیهوازی

4- میکروسکوپ نوری

5- سانتریفیوژ

6- ترازو های حساس

7- اتوکلاو

8- وسایل کشت و نگهداری باکتری ها

9- میکروسکوپ فلورسانس

10- میکروسکوپ دارک فیلد

11- یخچال و  فریزر

 


آزمایشگاه مولکولی میکروب شناسی و ویروس شناسی  و آزمایشگاه کشت سلول   واقع در آزمایشگاه مرکزی بیمارستان قائم (عج)

1- دستگاه Real Time PCR Rotor Gene

2- دستگاه ترموسایکلر جهت انجام PCR

3- تجهیزات انجام الکتروفورز و ژل داک

4- PCR work station

5- هود های لامینار (ایمنی سطح 2)

6-  انکوباتور  Co2 دار

7- میکروسکوپ Invert

8- میکروسکوپ فلورسانس

9- سانتریفیوژ

10- ترازو های حساس

11- وسایل کشت ویروسی و کشت سلولی

12- یخچال

13- فریزر 80-

 

 

آزمایشگاه آموزشی برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی واقع در طبقه منهای یک بیمارستان قائم (عج)

1- هود های ایمنی سطح 1 و 2

2-  انکوباتور

4- میکروسکوپ نوری (بیش از 30 عدد)

5- سانتریفیوژ

6- ترازو های حساس

7- اتوکلاو

8- وسایل کشت و نگهداری باکتری ها

 


آزمایشگاه میکروب شناسی بیمارستان امام رضا (ع)  گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی دانشگاه

این آزمایشگاه واقع در آزمایشگاه مرکزی بیمارستان امام رضا (ع) با بیش از 10 کارمند دارای دو فضای جداگانه به منظور آزمایشگاه تشخیصی میکروبی و همچنین آزمایشگاه انجام تست های سرولوژیک می باشد که روزانه کلیه تست های تشخیصی مربوط به نمونه های ارسالی از بخش های مختلف بیمارستان اما رضا (ع) در آنجا انجام می گردد. همچنین در یک فضای جداگانه آزمایشگاه تشخیصی سل وجود دارد که تست های اسمیر و کشت باکتری سل در آنجا انجام می گیرد.

1- هود های ایمنی سطح 1 و 2

2-  انکوباتور

3- دستگاه BACTEC

3- دستگاه Gas mixer به منظور کشت بی هوازی ها

4- میکروسکوپ نوری

5- سانتریفیوژ

6- ترازو های حساس

7- اتوکلاو

8- وسایل کشت و نگهداری باکتری ها

9- کیت های تشخیصی

10- یخچال و فریزر 80-

 


مرکز تحقیقات میکروب شناسی و ویروس شناسی واقع در پژوهشکده بوعلی  مرکز تحقیقات مقاومت های دارویی

مرکز تحقیقات میکروبیولوژی فعــالیت خود را از سال ۱۳۸۵ به عنوان زیر مجموعه ای از پژوهشکده بوعلی آغاز کرده و شامل بخشهای باکتری شناسی، ویروس شناسی و مرکز تحقیقات مایکوباکتریوم ها می باشد.  در ایــن مرکز در حال حاضر 8 نـفر از اعضا محترم هیئت    علمی حضور دارند و بسیاری از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در حال انجام کارهای مربوط به پایان نامه خود هستند. کلیه اعضا هیئت علمی و همکاران مرکز به طور فعال مشغول ارائه و انجام طرحهای تحقیقاتی در زمینه میکروبشناسی و ویروس شناسی می باشند که تا کنون  طرح مختلفي  به تصویب رسیده و انجام شده است. قابل ذکــر است چــندیـن طرح در زمینه تولید واکسن های زیر واحدی و DNA vaccine علیه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به عنوان یکی از مشکلات مهم استان خراسان توسط چندین دانشجوی دکتری میکروبشناسی انجام شده و یا همکنون در حال انجام می باشد.

1- دو عدد دستگاه Thermal cycler (Gradient and in situ option)

2-Macro & Micro centrifugation 

3- Thermo mixer

4- سانتریفیوژ یخچالدار

5- Orbital Shaker

6- ورتکس

7- دستگاه Vacuum concentrator

8- Hybridization Oven

9- دستگاهBiophotometer  

10-  pH meter

11- دو عدد هود لامینار

12-Co2 incubator

13- Water Bath

14- ddH2O maker

15-Gel documentation

16- Vertical & Horizontal Electrophoresis Devices

17- اتوکلاو

18- Ultra freezer (-80 °C)

19- -20 °C Freezer

20-  سه عدد یجچال

21- ترازوی دیجیتال

22- انکوباتور

23- Vacuum Filtration System

24- Molecular Workplace

25- Micro spin

26- میکروسکوپ

27- Rotator

28-  شیکر انکوباتور

29-  شیکر انکوباتور یخچالدار

30- ELISA reader

31- Hot plate

32- Oven

 

 

آزمایشگا ه رفرانس سل شمال شرق کشور- واقع در بیمارستان شریعتی

این بخش با داشتن چهار کارمند شامل دو کارشناس و یک نیروی خدمه بیش از 5 سال است که مشغول خدمت رسانی به بیماران مسلول است و شامل بخش های محیط سازی، اسمیر، کشت، آنتی بیوگرام، امحا و بخش مولکولی می باشد.

1- کلیه قسمت های کشت، اسمیر و آنتی بیوگرام مجهز به سیستم تهویه منفی می باشد.

2- سه عدد هود لامینار کلاس III

3- هود لامینار معمولی

4- دستگاه Thermal cycler

5-  دستگاه  DNA extractor QIA cube (Robotic workstation for automated purification of DNA and RNA)

6-Macro & Micro centrifugation 

7- Thermo mixer

8- سانتریفیوژ

9- Shaker

10- ورتکس

11- دستگاه Nanodrop   

12-  pH meter

13- incubator

14- Water Bath

15-Gel documentation

16- Vertical & Horizontal Electrophoresis Devices

17- دو عدد اتوکلاو

18- Ultra freezer (-80 °C)

19- -20 °C Freezer

20-  سه عدد یجچال

21- ترازوی دیجیتال

22- انکوباتور

23- Coagulator

24- دو عدد  Molecular Workplace

25- Micro spin

26- دو عدد میکروسکوپ فلورسانس

27- Rotator

31- Hot plate

32- Oven