فضاهای آموزشی و تحقیقاتی

فضاهای آموزشی و تحقیقاتی


بیمارستان قائم (عج)

1- آزمایشگاه میکروب شناسی بیمارستان قائم (عج) دفتر گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی دانشگاه

2- آزمایشگاه مولکولی میکروب شناسی و ویروس شناسی  واقع در بیمارستان قائم (عج) - واقع درآزمایشگاه مرکزی

3- آزمایشگاه کشت سلول و کشت ویروسی واقع در آزمایشگاه مرکزی بیمارستان قائم (عج)

4- آزمایشگاه کشت و اسمیر سل  بیمارستان قائم (عج)- واقع درآزمایشگاه مرکزی

5- آزمایشگاه آموزشی برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی واقع در طبقه منهای یک بیمارستان قائم (عج)

6- کلاس های آموزشی مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری واقع در طبقه منهای یک بیمارستان قائم (عج)


بیمارستان اما رضا (ع)

6- آزمایشگاه میکروب شناسی بیمارستان امام رضا (ع) گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی دانشگاه

7- آزمایشگاه کشت و اسمیر سل بیمارستان امام رضا (ع)


پژوهشکده بوعلی

8- مرکز تحقیقات میکروب شناسی و ویروس شناسی واقع در پژوهشکده بوعلی مرکز تحقیقات مقاومت های دارویی


بیمارستان دکتر شریعتی

9- آزمایشگا ه رفرانس سل شمال شرق کشور- واقع در بیمارستان شریعتی شامل بخش های اسمیر و کشت، آنتی بیوگرام و بخش مولکولی


بیمارستان دکتر شیخ

10- آزمایشگاه میکروب شناسی بیمارستان دکتر شیخ- بیمارستان تخصصی اطفال